ورود

آمار بازدیدکنندگان

124
10011
1911403

نظارت و راهنمايي آموزشی(32)

تدريس

تدريس، مهمترين وظيفه معلمان. كاري بسيار پيچيده و دشوار است كه اثربخشي آن منوط به در نظر گرفتن عوامل بسياري است. صاحبنظران فرايند تدريس را به وسيه مدلهاي مختلفي نشان داده اند. رايجترين اين مدلها از سه قسمت مجزاي برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي تشكيل يافته است

آرمسترانگ، دنتون و ساويج(1978) يك مدل پنج مرحله اي را براي وظيفه تدريس پيشنهاد كرده اند كه مراحل آن عبارت است از :‌

1- مشخص كردن اهداف عملكرد

2- شناخت دانش آموزان

3- انتخاب روشهاي آموزشي

4- ايجاد تعامل با دانش آموزان

5- ارزشيابي اثربخشي آموزش

راهنماي آموزشي

براي اينكه بيشتر روشن كنيم راهنمايان آموزشي چه وظايفي در مدارس بر عهده دارند لازم است پست آنان را از نظر سازماني مشخص كنيم. در سازمانها، مديران صفي به افرادي اطلاق مي شود كه براي دستوردهي، تصميم گيري و استفاده از منابع اختيارات رسمي و قانوني دارند؛ در حالي كه مديران و كاركنان ستادي فاقد چنين اختياراتي هستند.

در مدارس، پست مديريتي يك پست صفي محسوب مي شود؛ از اين رو، مديران مدارس داراي قدرت دستوردهي و تصميم گيري در مورد زيردستانش هستند. در مقايسه، نظارت و راهنمايي در مدارس يك پست ستادي است و وظيفه اصلي راهنمايان آموزشي ارائه خدمات مشاوره اي و تخصصي به معلمان در زمينه آموزش و يادگيري است. حال اگر مدير مدرسه اي به نظارت و راهنمايي معلمان بپردازد در وظيفه اي ستادي شركت كرده است.

تضاد بين مديران مدارس و راهنمايان آموزشي

اغلب در مدارس، مديران و راهنمايان آموزشي براي كسب احترام حرفه اي بين معلمان با هم تعارض پيدا مي كنند. اين تعارض از ارزشها و علايق شخصي آنان ناشي نمي شود بلكه بيشتر به دليل دو نقش متفاوت و در عين حال متداخلي است كه درمدرسه وجود دارد. راهنمايان آموزشي عمدتاً فعاليتهايي را انجام مي دهند كه به اصلاح فرايند تدريس و يادگيري منجر مي شود. نقش مديران انجام تمام وظايفي است كه به اداره منسجم و يكپارچه مدارس منتهي مي شود، و در نهايت بايد به اجراي برنامه ها و خط مشيهاي مصوب، منطبق با اهداف مدرسه مبادرت كنند. راهنمايان آموزشي با اتكا بر دانش، تجربه، تخصص و مهارت خود وظيفه آموزشي مدير را در مدرسه تكميل كرده، از طريق كار مداوم با معلمان در تحقق اهداف مدرسه به مديران كمك مي كنند.

منابع اختيار راهنمايان آموزشي

روابط مبتني بر اختيار جزء لاينفك سازمان مدرسه است. روابط بين مدير مدرسه و معلم، راهنماي آموزشي ومعلم، مدير و راهنماي آموزشي، معلم و دانش آموز، و مدير و دانش آموز تحت تأثير مفهوم اختيار شكل مي گيرد و كاركنان مدرسه تحت تأثير آن نسبت به اختيار واكنش نشان مي دهند. اختيار در مدرسه با اجبار يا قدرت قهري توأم نيست و دستورها و رهنمودها با اعمال فشار انجام نمي گيرد. معمولاً معلمان دو معيار مهم اختيار در مدرسه را با طيب خاطر مي پذيرند: اول، اطاعت داوطلبانه از دستورهاي قانوني و مشروع؛ دوم، صرف نظر كردن از معيارهاي شخصي براي پذيرفتن دستورهاي قانوني

اختيار رسمي ناشي از ارزشهايي است كه به صورت سازماني در پستها، قوانين و مقررات متجلي     مي شود و اختيار غيررسمي ناشي از هنجارها و ارزشهاي مشتركي است كه به صورت خودجوش در گروه كاري پديدار مي گردد.

راهنمايان آموزشي در مدرسه بيشتر به اختيار غيررسمي خود متكي هستند؛ زيرا داراي ويژگيهاي مديران صف نيستند. تقريباً همه صاحبنظران نظارت و راهنمايي معتقدند راهنمايان آموزشي در صورتي كه بتوانند از اختيار غيررسمي به بهترين وجه استفاده كنند در كارشان موفق خواهند شد

. سرجيوواني و استارات براي فعاليتهاي نظارت و راهنمايي آموزشي پنج منبع اختيار بدين شرح قائل شده اند:‌

1- اختيار ديوانسالارانه :‌

اختيار ديوانسالارانه بر سلسله مراتب سازمان، قوانين و مقررات ، دستورها و احكام، شرح وظايف، و انتظارات سازماني و قانوني صريح و روشن از نقش معلمان متكي است.

2- اختيار شخصي :

اين نوع اختيار غالباً‌به صورت رهبري معلمان، استفاده از پاداشها براي ايجاد انگيزه در معلمان، مهارت در روابط انساني و روابط متقابل نمود پيدا مي كند.

3- اختيار فني منطقي(عقلايي)

اين نوع اختيار براساس عقل و منطق و تحقيقات علمي در تعليم و تربيت استوار است. وقتي كه فعاليتهاي نظارت و راهنمايي آموزشي ناشي از اختيار فني منطقي است از معلمان انتظار مي رود كه نسبت به آنچه حقيقت تلقي مي شود واكنش مناسب نشان دهند. براساس اين نوع اختيار سعي مي شود كه با استفاده از تحقيقات علمي بهترين روش تدريس و نظارت و راهنمايي مشخص شود و زماني كه بهترين روش تدريس مشخص شد بايد به معلمان آموزش داده شود كه چگونه براساس يافته هاي تحقيق آن روش را به كار ببرند.

4- اختيار حرفه اي

اين اختيار معمولاً به صورت دانش و تجربه در زمينه نظارت و راهنمايي و تخصصي شخصي معلمان نمود پيدا مي كند. در اين نوع اختيار بر تخصص معلمان بسيار تأكيد مي شود ومعلمان متخصص همواره در فرايند آموزش و يادگيري بيشترين اهميت را دارا هستند.

5- اختيار اخلاقي

اين اختيار به صورت تعهدات و وظايف نشأت گرفته از ارزشها، عقايد، و آرمانهايي است كه معلمان در آن نقش بسياري دارند. زماني كه اختيار اخلاقي منشأ كار و فعاليت معلمان قرار مي گيرد. مدارس جوامعي تلقي مي شوند كه در آنها ارزشها، باورها و تعهدات مشتركي وجود دارد و معلمان از آنها پيروي مي كنند.

Trackback URI: http://hosinhatami.ir/index.php/trackback/95
bitcoins generator 2013: bitcoins generator 2013 / سه شنبه 6 اسفند 1392 8:54 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
kik messenger for windows: kik messenger for windows / چهارشنبه 7 اسفند 1392 12:44 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
fototapet: fototapet / چهارشنبه 7 اسفند 1392 10:33 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
minecraft account generator mac 2012: minecraft account generator mac 2012 / چهارشنبه 7 اسفند 1392 5:20 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
amazon hacky sacks: amazon hacky sacks / چهارشنبه 7 اسفند 1392 11:37 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
livejasmin credits adder v3.2 password: livejasmin credits adder v3.2 password / پنج شنبه 8 اسفند 1392 12:46 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
goodgame empire hacks and cheats: goodgame empire hacks and cheats / پنج شنبه 8 اسفند 1392 5:50 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
call of duty ghosts hackers: call of duty ghosts hackers / پنج شنبه 8 اسفند 1392 8:48 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Truecaller for pc: Truecaller for pc / پنج شنبه 8 اسفند 1392 9:38 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
zynga poker generator 2013 v1.8 download: zynga poker generator 2013 v1.8 download / جمعه 9 اسفند 1392 2:38 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
how to get skinny: how to get skinny / جمعه 9 اسفند 1392 6:05 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
call of duty ghosts prestige hack xbox 360: call of duty ghosts prestige hack xbox 360 / جمعه 9 اسفند 1392 6:22 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
fifa 14 crack skidrow v4: fifa 14 crack skidrow v4 / جمعه 9 اسفند 1392 7:42 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Best Survival Knife under $50: Best Survival Knife under $50 / جمعه 9 اسفند 1392 10:28 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
livejasmin credits adder v2.17: livejasmin credits adder v2.17 / جمعه 9 اسفند 1392 12:49 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
goodgame empire hacks download: goodgame empire hacks download / جمعه 9 اسفند 1392 6:10 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
whatsapp para pc: whatsapp para pc / جمعه 9 اسفند 1392 6:25 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Yorkshire Terrier for sale: Yorkshire Terrier for sale / جمعه 9 اسفند 1392 10:00 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
goodgame empire cheats no survey: goodgame empire cheats no survey / شنبه 10 اسفند 1392 6:07 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
paypal money hacker v2.8: paypal money hacker v2.8 / شنبه 10 اسفند 1392 1:55 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
TéLéCharger Castlevania Lords Of Shadow 2: TéLéCharger Castlevania Lords Of Shadow 2 / شنبه 10 اسفند 1392 4:29 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
chaturbate token generator no survey: chaturbate token generator no survey / شنبه 10 اسفند 1392 7:46 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
jabong offers on shoes: jabong offers on shoes / یک شنبه 11 اسفند 1392 3:04 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
chaturbate token adder free download: chaturbate token adder free download / یک شنبه 11 اسفند 1392 3:44 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
robot multifonction: robot multifonction / یک شنبه 11 اسفند 1392 5:54 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
zynga poker hack 1.0a: zynga poker hack 1.0a / یک شنبه 11 اسفند 1392 11:00 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
http://toprobotcuisine.com: http://toprobotcuisine.com / یک شنبه 11 اسفند 1392 12:49 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
fifa 14 cheats ps4: fifa 14 cheats ps4 / یک شنبه 11 اسفند 1392 5:55 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
http://www.curtainconcepts.biz: http://www.curtainconcepts.biz / یک شنبه 11 اسفند 1392 9:28 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
emulateur 3ds: emulateur 3ds / دوشنبه 12 اسفند 1392 12:39 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
pudding pop cheats: pudding pop cheats / دوشنبه 12 اسفند 1392 2:16 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
achat litecoin: achat litecoin / دوشنبه 12 اسفند 1392 2:38 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
omegle spy mac: omegle spy mac / دوشنبه 12 اسفند 1392 6:00 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
camfrog hack id: camfrog hack id / دوشنبه 12 اسفند 1392 9:52 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
feature points hack 2014: feature points hack 2014 / دوشنبه 12 اسفند 1392 4:05 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
8 ball pool hack password: 8 ball pool hack password / دوشنبه 12 اسفند 1392 6:23 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
homemade dog treats recipes: homemade dog treats recipes / سه شنبه 13 اسفند 1392 3:13 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
gsa ser forum: gsa ser forum / سه شنبه 13 اسفند 1392 3:17 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
call of duty ghosts prestige cheat: call of duty ghosts prestige cheat / سه شنبه 13 اسفند 1392 10:54 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
fifa 14 crack download: fifa 14 crack download / سه شنبه 13 اسفند 1392 10:56 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
robocop hack android: robocop hack android / سه شنبه 13 اسفند 1392 9:14 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
iOS7 Jailbreak: iOS7 Jailbreak / سه شنبه 13 اسفند 1392 11:55 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
feature points hack 2014: feature points hack 2014 / چهارشنبه 14 اسفند 1392 2:25 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Star Wars Tiny Death Star cheats: Star Wars Tiny Death Star cheats / چهارشنبه 14 اسفند 1392 7:08 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Clash of Clans cheats: Clash of Clans cheats / چهارشنبه 14 اسفند 1392 7:11 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
feature points hack 2013 no survey: feature points hack 2013 no survey / چهارشنبه 14 اسفند 1392 8:55 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
imvu generator 2014 no survey: imvu generator 2014 no survey / چهارشنبه 14 اسفند 1392 9:25 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
just click the up coming internet page: just click the up coming internet page / چهارشنبه 14 اسفند 1392 12:27 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
myfreecams hack for mac: myfreecams hack for mac / چهارشنبه 14 اسفند 1392 4:22 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
imlive generator no survey 2014: imlive generator no survey 2014 / چهارشنبه 14 اسفند 1392 4:23 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
panzar hacks: panzar hacks / چهارشنبه 14 اسفند 1392 5:02 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
luminaire italien promo: luminaire italien promo / چهارشنبه 14 اسفند 1392 5:20 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
cam4 generator password: cam4 generator password / پنج شنبه 15 اسفند 1392 7:24 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
hero zero hack code: hero zero hack code / پنج شنبه 15 اسفند 1392 10:06 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
meilleur lissage brésilien avis: meilleur lissage brésilien avis / پنج شنبه 15 اسفند 1392 10:41 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
robocop hack tool: robocop hack tool / پنج شنبه 15 اسفند 1392 1:58 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
gsa ser verification failed: gsa ser verification failed / پنج شنبه 15 اسفند 1392 7:52 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Pokemon Y Rom: Pokemon Y Rom / پنج شنبه 15 اسفند 1392 9:03 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
psn hack get free psn codes: psn hack get free psn codes / پنج شنبه 15 اسفند 1392 10:46 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
free download video: free download video / پنج شنبه 15 اسفند 1392 11:34 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
navigate here: navigate here / جمعه 16 اسفند 1392 3:52 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
myfreecams token generator download no survey: myfreecams token generator download no survey / جمعه 16 اسفند 1392 4:48 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
panzar hacks: panzar hacks / جمعه 16 اسفند 1392 6:28 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
imlive generator no survey 2014: imlive generator no survey 2014 / جمعه 16 اسفند 1392 9:39 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
moviestarplanet vip hack: moviestarplanet vip hack / جمعه 16 اسفند 1392 4:22 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
youlikehits bot free no survey: youlikehits bot free no survey / جمعه 16 اسفند 1392 7:30 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
credit card generator: credit card generator / جمعه 16 اسفند 1392 10:23 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
linked internet page: linked internet page / شنبه 17 اسفند 1392 1:30 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
how to win on quibids 2012: how to win on quibids 2012 / شنبه 17 اسفند 1392 1:31 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
fifa 14 crack free download: fifa 14 crack free download / شنبه 17 اسفند 1392 1:34 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
real racing 3 cheats: real racing 3 cheats / شنبه 17 اسفند 1392 7:58 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
how to win on quibids top secret guide: how to win on quibids top secret guide / شنبه 17 اسفند 1392 8:30 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
buy sarees with free shipping: buy sarees with free shipping / شنبه 17 اسفند 1392 10:27 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
megapolis cheats: megapolis cheats / یک شنبه 18 اسفند 1392 4:51 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
clash of clans free gems: clash of clans free gems / یک شنبه 18 اسفند 1392 6:41 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
what is quibids and how does it work: what is quibids and how does it work / یک شنبه 18 اسفند 1392 8:26 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
dealdash.com bid cost: dealdash.com bid cost / یک شنبه 18 اسفند 1392 6:47 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
hacking monster warlord: hacking monster warlord / یک شنبه 18 اسفند 1392 9:30 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
fifa 14 coins hack: fifa 14 coins hack / یک شنبه 18 اسفند 1392 10:08 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
xpango hack generator: xpango hack generator / دوشنبه 19 اسفند 1392 8:09 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
world of tanks hack gold: world of tanks hack gold / دوشنبه 19 اسفند 1392 11:51 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
luminaire de cuisine: luminaire de cuisine / دوشنبه 19 اسفند 1392 1:33 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
world of tanks hacks 8.9: world of tanks hacks 8.9 / دوشنبه 19 اسفند 1392 8:18 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
beat roulette: beat roulette / دوشنبه 19 اسفند 1392 9:48 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
pirater un compte facebook: pirater un compte facebook / دوشنبه 19 اسفند 1392 9:48 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
world of tanks generator 8.4: world of tanks generator 8.4 / سه شنبه 20 اسفند 1392 4:26 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
amazon gift card generator 2013 no survey no password 100 working: amazon gift card generator 2013 no survey no password 100 working / سه شنبه 20 اسفند 1392 7:02 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
nintendo wii generator v2.0: nintendo wii generator v2.0 / سه شنبه 20 اسفند 1392 12:09 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
http://www.coyotecanyon.biz: http://www.coyotecanyon.biz / سه شنبه 20 اسفند 1392 3:25 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
cam4 hack activation code: cam4 hack activation code / سه شنبه 20 اسفند 1392 3:55 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
imvu credits hack v5: imvu credits hack v5 / سه شنبه 20 اسفند 1392 6:55 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
www.youtube.com: www.youtube.com / سه شنبه 20 اسفند 1392 9:24 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
winning roulette system: winning roulette system / چهارشنبه 21 اسفند 1392 5:55 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
wifi password cracker v4.6.2: wifi password cracker v4.6.2 / چهارشنبه 21 اسفند 1392 7:54 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
icoyote ipa: icoyote ipa / پنج شنبه 22 اسفند 1392 1:32 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
http://www.betagameskeys.com/: http://www.betagameskeys.com/ / پنج شنبه 22 اسفند 1392 3:25 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
http://www.its-yourmove.com/areas-we-service/surrounding-areas/: http://www.its-yourmove.com/areas-we-service/surrounding-areas/ / پنج شنبه 22 اسفند 1392 4:47 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
technology advancement timeline: technology advancement timeline / پنج شنبه 22 اسفند 1392 4:48 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
sharp toner cartridge al 110td: sharp toner cartridge al 110td / پنج شنبه 22 اسفند 1392 4:48 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
wordpress hosting uk: wordpress hosting uk / پنج شنبه 22 اسفند 1392 4:50 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
_GET["a"] Array ( [0] =>: _GET["a"] Array ( [0] => / پنج شنبه 22 اسفند 1392 4:54 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
jurassic park builder cheats engine: jurassic park builder cheats engine / پنج شنبه 22 اسفند 1392 4:55 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
http://beantocupcoffeemachinesforhome.Blogspot.com/: http://beantocupcoffeemachinesforhome.Blogspot.com/ / پنج شنبه 22 اسفند 1392 4:56 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
http://spew1968.com: http://spew1968.com / پنج شنبه 22 اسفند 1392 5:04 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
removals london: removals london / پنج شنبه 22 اسفند 1392 5:28 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
SendMeToners.com: SendMeToners.com / پنج شنبه 22 اسفند 1392 5:28 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
http://sendmetoners.com/product_info.php?products_id=394: http://sendmetoners.com/product_info.php?products_id=394 / پنج شنبه 22 اسفند 1392 5:48 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
An Essential Breakdown Of Efficient House Removals Falkirk Secrets - A Few Questions: An Essential Breakdown Of Efficient House Removals Falkirk Secrets - A Few Questions / پنج شنبه 22 اسفند 1392 6:12 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Fundamental Gardening Tools And Gear You Will Require: Fundamental Gardening Tools And Gear You Will Require / پنج شنبه 22 اسفند 1392 6:25 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Insights Into Significant Details For toner cartridge: Insights Into Significant Details For toner cartridge / پنج شنبه 22 اسفند 1392 6:26 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Vida: Vida / پنج شنبه 22 اسفند 1392 6:28 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
spew1968.com: spew1968.com / پنج شنبه 22 اسفند 1392 6:35 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
աww.greensgardenrubbish.сo.uk: աww.greensgardenrubbish.сo.uk / پنج شنبه 22 اسفند 1392 4:25 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
castle clash hack: castle clash hack / پنج شنبه 22 اسفند 1392 11:50 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
visit the next website page: visit the next website page / پنج شنبه 22 اسفند 1392 11:56 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
titanfallkey.wordpress.com: titanfallkey.wordpress.com / جمعه 23 اسفند 1392 6:58 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
book printing: book printing / جمعه 23 اسفند 1392 9:05 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
psn generator no surveys: psn generator no surveys / جمعه 23 اسفند 1392 12:13 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
fifa 14 coins: fifa 14 coins / جمعه 23 اسفند 1392 4:44 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
fifa 14 cheats ipad: fifa 14 cheats ipad / جمعه 23 اسفند 1392 4:57 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
quibids bid tracking software: quibids bid tracking software / جمعه 23 اسفند 1392 6:42 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
sneak a peek at this site: sneak a peek at this site / جمعه 23 اسفند 1392 7:55 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
click through the next website: click through the next website / جمعه 23 اسفند 1392 8:17 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
xpango hack generator: xpango hack generator / شنبه 24 اسفند 1392 12:52 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Adobe Serials: Adobe Serials / شنبه 24 اسفند 1392 3:17 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
learn here: learn here / شنبه 24 اسفند 1392 3:42 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
download gta 5: download gta 5 / شنبه 24 اسفند 1392 4:36 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
xpango hack no download: xpango hack no download / شنبه 24 اسفند 1392 4:52 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
lissage a la keratine avis: lissage a la keratine avis / یک شنبه 25 اسفند 1392 1:13 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
tarif lissage brésilien pas cher: tarif lissage brésilien pas cher / یک شنبه 25 اسفند 1392 2:45 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
motorola moto x price in philippines: motorola moto x price in philippines / یک شنبه 25 اسفند 1392 5:03 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
cheapest moto x mobile: cheapest moto x mobile / یک شنبه 25 اسفند 1392 12:08 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
nintendo wii hack tutorial: nintendo wii hack tutorial / یک شنبه 25 اسفند 1392 3:01 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Garcinia Cambogia Extract: Garcinia Cambogia Extract / یک شنبه 25 اسفند 1392 5:33 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
moto x sale in india: moto x sale in india / یک شنبه 25 اسفند 1392 7:56 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
uberstrike hack cheat engine 6.2: uberstrike hack cheat engine 6.2 / یک شنبه 25 اسفند 1392 9:45 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
best 3g phones under 15000: best 3g phones under 15000 / دوشنبه 26 اسفند 1392 2:10 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
cheapest moto x deal: cheapest moto x deal / دوشنبه 26 اسفند 1392 4:06 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
African Mango: African Mango / دوشنبه 26 اسفند 1392 10:30 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
cheapest 3g phones in uk: cheapest 3g phones in uk / دوشنبه 26 اسفند 1392 10:33 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
discount travel moto xi: discount travel moto xi / دوشنبه 26 اسفند 1392 11:18 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
swagbucks generator for mac: swagbucks generator for mac / دوشنبه 26 اسفند 1392 5:49 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
discounts moto x case: discounts moto x case / دوشنبه 26 اسفند 1392 7:39 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
how to download flappy bird: how to download flappy bird / سه شنبه 27 اسفند 1392 1:38 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
subway surfers hack pc: subway surfers hack pc / سه شنبه 27 اسفند 1392 4:11 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
pou cheats: pou cheats / سه شنبه 27 اسفند 1392 6:18 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
newest moto x smartphone: newest moto x smartphone / سه شنبه 27 اسفند 1392 6:38 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
free bitcoins lottery: free bitcoins lottery / سه شنبه 27 اسفند 1392 10:24 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
camfrog hacker id 6.5: camfrog hacker id 6.5 / سه شنبه 27 اسفند 1392 2:50 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
chaturbate token generator mac: chaturbate token generator mac / سه شنبه 27 اسفند 1392 8:06 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
acheter lissage bresilien keratine test: acheter lissage bresilien keratine test / سه شنبه 27 اسفند 1392 11:49 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
feature points hack: feature points hack / چهارشنبه 28 اسفند 1392 12:21 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
fifa 14 crack torrent: fifa 14 crack torrent / چهارشنبه 28 اسفند 1392 6:51 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
goodgame empire hack 2012: goodgame empire hack 2012 / چهارشنبه 28 اسفند 1392 6:16 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Tonka Quad Bike: Tonka Quad Bike / چهارشنبه 28 اسفند 1392 7:07 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
SELEX-143-7-1566: SELEX-143-7-1566 / چهارشنبه 28 اسفند 1392 9:39 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
best buy moto x cell phone: best buy moto x cell phone / چهارشنبه 28 اسفند 1392 9:54 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
hero zero hack chomikuj: hero zero hack chomikuj / پنج شنبه 29 اسفند 1392 1:48 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
go to this web-site: go to this web-site / پنج شنبه 29 اسفند 1392 2:40 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
moto ali g costume: moto ali g costume / پنج شنبه 29 اسفند 1392 7:14 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
hill climb racing cheats money: hill climb racing cheats money / پنج شنبه 29 اسفند 1392 8:41 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
imlive generator 2013 no survey no password: imlive generator 2013 no survey no password / پنج شنبه 29 اسفند 1392 6:17 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
minecraft account maker online: minecraft account maker online / پنج شنبه 29 اسفند 1392 7:01 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
livejasmin credits hack no survey: livejasmin credits hack no survey / جمعه 1 فروردین 1393 5:12 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
omegle spy x: omegle spy x / جمعه 1 فروردین 1393 5:49 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
livejasmin credits adder v2.5: livejasmin credits adder v2.5 / جمعه 1 فروردین 1393 11:14 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
panzar hack v4.1: panzar hack v4.1 / جمعه 1 فروردین 1393 11:58 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
myfreecams hack real: myfreecams hack real / جمعه 1 فروردین 1393 3:56 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
paypal money hack.exe: paypal money hack.exe / جمعه 1 فروردین 1393 6:53 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
subway surfers hack: subway surfers hack / جمعه 1 فروردین 1393 9:24 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
swagbucks generator for mac: swagbucks generator for mac / شنبه 2 فروردین 1393 3:30 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
psn generator app: psn generator app / شنبه 2 فروردین 1393 3:55 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
uberstrike hacks: uberstrike hacks / شنبه 2 فروردین 1393 8:17 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
robocop hack tool: robocop hack tool / شنبه 2 فروردین 1393 10:47 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
wifi password revealer 1.0.0.4: wifi password revealer 1.0.0.4 / شنبه 2 فروردین 1393 2:33 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
nintendo wii generator free download: nintendo wii generator free download / شنبه 2 فروردین 1393 7:45 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
xpango credit adder online: xpango credit adder online / شنبه 2 فروردین 1393 9:12 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
world of tanks hack tool: world of tanks hack tool / یک شنبه 3 فروردین 1393 3:13 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
http://www.monterotondo.biz: http://www.monterotondo.biz / یک شنبه 3 فروردین 1393 3:33 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
8 ball pool cheat engine hack: 8 ball pool cheat engine hack / یک شنبه 3 فروردین 1393 4:20 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
youlikehits hack points 2013: youlikehits hack points 2013 / یک شنبه 3 فروردین 1393 8:32 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
free amazon gift card codes: free amazon gift card codes / یک شنبه 3 فروردین 1393 11:04 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
zynga poker generator password: zynga poker generator password / یک شنبه 3 فروردین 1393 4:22 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
chaturbate tokens hack: chaturbate tokens hack / یک شنبه 3 فروردین 1393 6:37 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
free bitcoins 2013: free bitcoins 2013 / یک شنبه 3 فروردین 1393 10:17 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
camfrog generator code pro limited version: camfrog generator code pro limited version / دوشنبه 4 فروردین 1393 3:28 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
litecoin: litecoin / دوشنبه 4 فروردین 1393 4:57 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
clash of clans tips for gems: clash of clans tips for gems / دوشنبه 4 فروردین 1393 6:37 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
how to download chaturbate token adder: how to download chaturbate token adder / دوشنبه 4 فروردین 1393 9:44 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
call of duty ghosts cheaters: call of duty ghosts cheaters / دوشنبه 4 فروردین 1393 2:33 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
feature points hack ifunbox: feature points hack ifunbox / دوشنبه 4 فروردین 1393 2:47 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
call of duty ghosts hacks and glitches: call of duty ghosts hacks and glitches / دوشنبه 4 فروردین 1393 6:23 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
fifa 14 hacks no surveys: fifa 14 hacks no surveys / دوشنبه 4 فروردین 1393 7:31 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
hero zero hack: hero zero hack / سه شنبه 5 فروردین 1393 3:40 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
home removals north london: home removals north london / سه شنبه 5 فروردین 1393 6:41 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
minecraft account maker online: minecraft account maker online / سه شنبه 5 فروردین 1393 8:13 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
hill climb racing cheats iphone: hill climb racing cheats iphone / سه شنبه 5 فروردین 1393 9:22 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
livejasmin credits hack: livejasmin credits hack / سه شنبه 5 فروردین 1393 3:06 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
omegle spy 2: omegle spy 2 / سه شنبه 5 فروردین 1393 4:34 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
where to get free netflix account: where to get free netflix account / سه شنبه 5 فروردین 1393 8:34 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
izanami.org: izanami.org / سه شنبه 5 فروردین 1393 8:53 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
best way to get rid of acne: best way to get rid of acne / سه شنبه 5 فروردین 1393 9:04 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
panzar hack tool password: panzar hack tool password / سه شنبه 5 فروردین 1393 11:16 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Free Spotify Premium Codes 2014: Free Spotify Premium Codes 2014 / چهارشنبه 6 فروردین 1393 1:27 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
cool training: cool training / چهارشنبه 6 فروردین 1393 1:52 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
paypal money adder 2014 working update 2014: paypal money adder 2014 working update 2014 / چهارشنبه 6 فروردین 1393 9:56 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
how to unlock a car door: how to unlock a car door / چهارشنبه 6 فروردین 1393 9:59 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Learn More Here: Learn More Here / چهارشنبه 6 فروردین 1393 2:09 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
acheter bitcoin: acheter bitcoin / چهارشنبه 6 فروردین 1393 11:37 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Ana Jones: Ana Jones / پنج شنبه 7 فروردین 1393 3:37 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
https://www.facebook.com/pages/Dota-2-Cheats-Free-Steam-Wallet-Codes/703366406391007: https://www.facebook.com/pages/Dota-2-Cheats-Free-Steam-Wallet-Codes/703366406391007 / پنج شنبه 7 فروردین 1393 3:49 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
psn generator for mac: psn generator for mac / پنج شنبه 7 فروردین 1393 1:32 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
total wellness cleanse: total wellness cleanse / پنج شنبه 7 فروردین 1393 2:32 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
acheter bitcoin: acheter bitcoin / جمعه 8 فروردین 1393 4:14 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
spotify premium code generator mediafire: spotify premium code generator mediafire / جمعه 8 فروردین 1393 4:24 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
click through the up coming website: click through the up coming website / جمعه 8 فروردین 1393 5:15 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Yorkshire Terrier for sale: Yorkshire Terrier for sale / جمعه 8 فروردین 1393 9:56 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
couponsgate: couponsgate / جمعه 8 فروردین 1393 11:22 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
8 ball pool credit generator: 8 ball pool credit generator / جمعه 8 فروردین 1393 5:46 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
subway surfers hacked download: subway surfers hacked download / جمعه 8 فروردین 1393 11:05 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
amazon gift card hack download: amazon gift card hack download / جمعه 8 فروردین 1393 11:51 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
pure green coffee bean extract: pure green coffee bean extract / جمعه 8 فروردین 1393 11:57 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
write essay for you: write essay for you / شنبه 9 فروردین 1393 2:56 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
swagbucks generator no survey no password: swagbucks generator no survey no password / شنبه 9 فروردین 1393 5:34 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
chaturbate token hack no survey: chaturbate token hack no survey / شنبه 9 فروردین 1393 6:04 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
please click the following internet page: please click the following internet page / شنبه 9 فروردین 1393 6:59 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
uberstrike hack no download no survey: uberstrike hack no download no survey / شنبه 9 فروردین 1393 10:53 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
clash of clans strategy guide: clash of clans strategy guide / شنبه 9 فروردین 1393 1:23 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
wifi password cracker online: wifi password cracker online / شنبه 9 فروردین 1393 4:08 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
sat essay writing tips: sat essay writing tips / شنبه 9 فروردین 1393 4:13 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
click through the up coming webpage: click through the up coming webpage / شنبه 9 فروردین 1393 7:14 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
facebook slotomania coin cheat: facebook slotomania coin cheat / شنبه 9 فروردین 1393 9:10 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
call of duty ghosts cheats multiplayer: call of duty ghosts cheats multiplayer / شنبه 9 فروردین 1393 9:34 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
slotomania coin generator download: slotomania coin generator download / یک شنبه 10 فروردین 1393 4:44 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
free minecraft premium account generator no survey 2012 mac: free minecraft premium account generator no survey 2012 mac / یک شنبه 10 فروردین 1393 9:10 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
slotomania coin generator apk: slotomania coin generator apk / یک شنبه 10 فروردین 1393 9:57 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
free spotify premium free: free spotify premium free / یک شنبه 10 فروردین 1393 4:02 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
machine expresso: machine expresso / یک شنبه 10 فروردین 1393 7:14 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
machine expresso: machine expresso / یک شنبه 10 فروردین 1393 8:07 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
download omegle spy: download omegle spy / یک شنبه 10 فروردین 1393 11:58 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
subway surfers hack android apk: subway surfers hack android apk / دوشنبه 11 فروردین 1393 2:03 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
psn generator password: psn generator password / دوشنبه 11 فروردین 1393 9:25 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
robocop hack no jailbreak: robocop hack no jailbreak / سه شنبه 12 فروردین 1393 7:13 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
nintendo wii generator: nintendo wii generator / سه شنبه 12 فروردین 1393 9:06 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
venus factor: venus factor / جمعه 22 فروردین 1393 10:15 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
robot piscine: robot piscine / جمعه 22 فروردین 1393 10:52 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
comment télécharger gta 5 générateur: comment télécharger gta 5 générateur / جمعه 22 فروردین 1393 12:58 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
minecraft account generator: minecraft account generator / جمعه 22 فروردین 1393 3:43 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
mouse click the up coming webpage: mouse click the up coming webpage / جمعه 22 فروردین 1393 3:52 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
acheter litecoin: acheter litecoin / جمعه 22 فروردین 1393 6:44 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
venus factor review: venus factor review / جمعه 22 فروردین 1393 10:47 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
fifa 14 hack for ps4: fifa 14 hack for ps4 / شنبه 23 فروردین 1393 1:39 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Cheap hotels in Hua Hin: Cheap hotels in Hua Hin / شنبه 23 فروردین 1393 4:48 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
candy crush saga cheat tool: candy crush saga cheat tool / شنبه 23 فروردین 1393 5:30 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
omegle spy on: omegle spy on / شنبه 23 فروردین 1393 12:34 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
world of tanks generator 2013: world of tanks generator 2013 / شنبه 23 فروردین 1393 1:57 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
browse around here: browse around here / شنبه 23 فروردین 1393 4:30 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
omegle spy hack: omegle spy hack / شنبه 23 فروردین 1393 5:20 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
comparatif aspirateur robot: comparatif aspirateur robot / شنبه 23 فروردین 1393 11:08 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
mujeres solteras: mujeres solteras / یک شنبه 24 فروردین 1393 12:42 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
fabfurnish coupons march 2014: fabfurnish coupons march 2014 / یک شنبه 24 فروردین 1393 5:19 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
robot piscine dolphin: robot piscine dolphin / یک شنبه 24 فروردین 1393 12:44 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
robot aspirateur: robot aspirateur / دوشنبه 25 فروردین 1393 1:36 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
minecraft account generator mac no surveys: minecraft account generator mac no surveys / دوشنبه 25 فروردین 1393 9:22 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
free bitcoin faucet: free bitcoin faucet / دوشنبه 25 فروردین 1393 10:53 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
mouse click the next webpage: mouse click the next webpage / دوشنبه 25 فروردین 1393 12:29 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
win free bitcoins: win free bitcoins / سه شنبه 26 فروردین 1393 7:04 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
gta 5 download setup: gta 5 download setup / سه شنبه 26 فروردین 1393 9:56 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
minecraft account generator 2013 no survey or password: minecraft account generator 2013 no survey or password / سه شنبه 26 فروردین 1393 9:57 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
mouse click the following website page: mouse click the following website page / سه شنبه 26 فروردین 1393 11:47 ب.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
litecoin: litecoin / چهارشنبه 27 فروردین 1393 6:48 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
call of duty ghosts hacks xbox 360: call of duty ghosts hacks xbox 360 / چهارشنبه 27 فروردین 1393 10:42 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
Visit This Link: Visit This Link / چهارشنبه 27 فروردین 1393 10:51 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم
gta 5 pc télécharger craqué: gta 5 pc télécharger craqué / چهارشنبه 27 فروردین 1393 11:36 ق.ظ
نظارت و راهنمايي آموزشی(32) - مدیریت نوین در هزاره سوم

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

ساعت سرور


27 فروردین 1393